Aquatic Parasite Observatory

Anaxyrus terrestris (Bonnaterre, 1789)

  • Binomial Species Name: Anaxyrus terrestris (Bonnaterre, 1789)
  • Synonyms: Bufo terrestris
  • Common Name: Southern toad
  • Synonyms: None
  • Taxonomy: Animalia, Chordata, Amphibia, Anura, Bufonidae, Anaxyrus terrestris
  • APO Parasite Records:

 • University of Colorado Boulder